Här har vi i kronologisk ordning samlat de artiklar i Dietistaktuellt som behandlar Kritisk Dietetik

”Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities” (Voltaire)

 

DA # 3.17: Kritisk dietetik – att se mat och ätande bortom kalorier

Epidemiologiska studier visar att aspekter som låg utbildning, utländsk härkomst, hög arbetslöshet och boende i områden med lägre status är kopplade till större förekomst av ohälsa, exempelvis hjärtsjukdom, diabeteskomplikationer och fetma. Även vid sjukdomsrelaterad undernäring kan patientens sociala och ekonomiska situation vara avgörande för huruvida nutritionsbehandlingen ska lyckas. Men vilken verklighet och vilken vardag döljer sig bakom dessa samband? Hur ska dietister förhålla sig till det faktum att andra aspekter än omtanke om egen hälsa kan ha avgörande betydelse för patientens förmåga att göra hälsobefrämjande val? Bör vi ta ställning till och diskutera dessa frågor även utanför det rent nutritionsmässiga perspektivet?

Del 1. Kritisk dietetik – att se mat och ätande bortom kalorierna (i sin helhet)
Elin Lövenstam

——————————-

DA # 5.17: Referat från konferense: ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference”, Uppsala 25 augusti 2017

Intresset för det nya begreppet kritisk dietetik visade sig minst sagt vara försvarligt då samtliga åhörarplatser i anrika Gustavianums auditorium Minus fylldes så snart det utannonserades att en konferensen i ämnet skulle avhållas. Upplägget var att förmiddagen fokuserade på att ge en bakgrund och att förklara vad kristisk dietetik är och kan komma att innebära för dietistkåren, medan eftermiddagens inbjudna föreläsare talade kring ämnen som psykologiska och sociokulturella perspektiv på ätande, medial kropprepresentation, och möjligheten av att påverka matvanor genom information. Områden som arrangörerna menade kunde utgöra exempel på kritisk dietetik. Här kommer emellertid endast förmiddagen att refereras eftersom den behandlade kärnan i den nya rörelsen.

Del 2. Referat från ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” (i sin helhet)
Magnus Forslin

——————————-

DA # 6.17: Personlig betraktelse: Kritisk dietetik – vilse i kontexten eller en postmodern trojansk häst? (Kommentar till konferens och kritisk teori)

Under konferensen The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference: Food and eating beyond calories (se referat i Dietistaktuellt #5.17) talades det om att vidga dietistens kunskapshorisont, att anlägga nya perspektiv, att nalkas gamla problem med nya friska infallsvinklar och att professionen är betjänt av att kompetensutvecklas ”bortom kalorierna”. Positiva och eftersträvansvärda mål och ambitioner – och mycket av detta pågår också för närvarande med t ex trans- och interdisciplinäritet, komplementära utbildningar, helt nya arbetsområden och spännande gränsöverskridande samarbeten. Min reflektion och tveksamhet handlar alltså inte om denna utveckling i sig, utan gäller 1) den postmoderna sanningsrelativism (anti-objektivismen) och den kunskapsfientliga epistemologiska överbyggnad som man tycks vilja anlägga på denna – i sig säkert önskvärda – process, och 2) den normativa, aktivistiska utväxling som mer eller mindre tydligt finns inbyggt i de på konferensen presenterade ambitionerna, och i hela det kritisk-teoretiska projektet. Min avsikt är att i denna utgåva av Dietistaktuellt diskutera den första punkten för att i nästa återkomma till den andra.

Del 3. Kritisk dietetik – vilse i kontexten eller en postmodern trojansk häst? (i sin helhet)
Magnus Forslin

——————————-

DA # 1.18 Replik 1: Kritisk dietetik – självreflektion, ödmjukhet och dialog

Replik till kommentar om ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” som avhölls i Uppsala 25 augusti 2017 (publicerad i DA 6.17)

Tack vare medel från Vetenskapsrådet och Letterstedtska föreningen anordnade vi den 25 augusti konferensen ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference”, som syftade till att introducera ämnet kritisk dietetik i Sverige. I Dietistaktuellt nr 6 2017 skriver redaktören Magnus Forslin en personlig reflektion på åtta sidor där han angriper konferensen och de diskussioner som fördes där. Tonen i texten – kombinerat med associationer till bl a förintelseförnekelse och stalinism samt hånfulla illustrationer – inbjuder tyvärr inte till dialog. Istället för att ge oss in i en debatt på de premisserna tar vi tillfället i akt att kort och koncist lyfta några punkter om kritisk dietetik som vi gärna förtydligar. Då många av de antaganden och insinuationer som görs i artikeln saknar grund vill vi också bjuda in Dietistaktuellts läsare att själva ta del av konferensens presentationer, vilka ligger öppet på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitets webbplats.

Del 4. Replik1 DA1.18 (i sin helhet)
Elin Lövenstam, Paulina Nowicka & Nicklas Neuman, m fl

——————————-

DA # 1.18 Svar direkt 1

Svar på Replik till kommentar om ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” som avhölls i Uppsala 25 augusti 2017 (publicerad i DA 6.17)

All kommunikation sker på mottagarens villkor, varför det är med viss bedrövelse jag kan notera att jag inte nått fram hela vägen bland somliga läsare med min artikel om kritisk teori i DA#6.17, vilket van replik vittnar om. Min avsikt var inte att kränka någon, utan endast adressera vad som i sak givits vid handen fram tills dess. Ambitionen var i grunden tredelad: Först syftade artikeln till att komplettera den historiska bakgrunden till den kulturmarxistiska kritiska teorin, som med vissa luckor togs upp på den aktuella konferensen i Uppsala. Varför uppstod åskådningen? Vad sågs som det centrala uppdraget? Vad är synen på modernism, vetenskap och kunskap?
Den andra delen utgjorde ett försök till att visa på konsekvenserna av teorins sanningsrelativism, och slutligen hur denna position vidarebefordrats av dess olika avläggare och vilka uttryck detta tagit.

Del 5. Svar på Replik 1 DA1.18 (i sin helhet) 
Magnus Forslin

——————————-

DA # 2.18 Replik 2: ”Den centrala bristen i artikeln är att det grundläggande påståendet – att kritisk dietetik och relativism i grunden är samma sak – är felaktigt”

Replik till kommentar om ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” som avhölls i Uppsala 25 augusti 2017 (publicerad i DA 6.17)

Magnus Forslins (MF) så kallade kommentar om konferensen om kritisk dietetik (DA 6/2017 s 48-54) är djupt problematisk. Inte i första hand genom sina många påståenden – som knappast går att bemöta utan att ta orimligt med tid och utrymme i anspråk – utan för sin arroganta och raljerande ton.

Replik 2 till kommentar (publicerad i DA 6.17) om ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” som avhölls i Uppsala 25 augusti 2017

Del 6. Replik 2 DA2.18 (i sin helhet) 
Maria Magnusson

——————————-

DA # 2.18 Svar direkt 2. Den centrala bristen i repliken är självinsikt. OBS! Endast här i sin helhet

Svar på Replik till kommentar om ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” som avhölls i Uppsala 25 augusti 2017 (publicerad i DA 6.17)

I de båda repliker jag mottagit med anledning av min kommentar i DA6.17 har det inledningsvis uttryckts ovilja att bemöta vad som sades i min kommentar – dels för att min text uppfattats såsom kränkande, dels för att ett sådant företag skulle ”ta orimligt med tid och utrymme i anspråk”, likväl har bägge replikörer gått i polemik. Att väsensskilda akademiska traditioner här har hamnat på kollisionskurs etablerades redan i förra utgåvan av Dietistaktuellt, och fastställs nu ytterligare. I min skoltradition tar man bland annat del av den text som skall kritiseras innan man ger sig på den. Risken för missförstånd och feltolkningar minimeras avsevärt om man går till källan istället för att dikta eller gissa motpartens påståenden och intentioner.

Del 7. Svar på Replik 2 DA2.18 (i sin helhet) 
Magnus Forslin

Tidigare nummer
Saknar du ett tidigare nummer av Dietistaktuellt? Lugn, vi har alla nummer från och med 2008 i digital form här på sajten.
Lediga jobb
Letar du efter nytt spännande jobb? Vi har länkarna till aktuella jobbsökarsajter.
Prenumerera
Önskar du få Dietistaktuellt direkt i brevlådan? En ettårs prenumeration (6 nummer) kostar 295 kronor.

Produktion

Redaktör - Magnus Forslin
Producent - STODAB
Annonsackvisitör - Tanja på Adviser AB

Administration

Ekonomi - Charlotte Dunder
Prenumeration - Beställ här!

Kontakt

Kontaktuppgifter
Kontaktformulär för frågor, synpunkter, adressändringar m.m.