Malin Skinnars Josefsson försvarar i dag sin avhandling: Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care

Avhandlingen fullständiga namn: ”Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care
The Progress of National Actions and their Local Interpretations”

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal A1:111a på BMC, Husargatan 3, Uppsala.

Opponent:  Docent Anne Marie Beck från Metropol, Köpenhamn

Avhandlingen finns att ladda ned här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1197748/FULLTEXT01.pdf