Bättre mat för bättre vård – nya råd om måltiderna på sjukhus på remiss

Maten på sjukhus är viktig för patientens hälsa och förutsättningar att tillfriskna, läka och tillgodogöra sig medicinsk behandling. För att maten ska hamna i magen och göra nytta behöver den utgå från patientens behov och önskemål och bli en tydligare del av vården. Det lyfts fram i Livsmedelsverkets uppdaterade råd om måltider på sjukhus, som … Läs merBättre mat för bättre vård – nya råd om måltiderna på sjukhus på remiss

Äta bör man annars dör man – ny bok om undernäring hos äldre

Vi måste äta för att leva. Vi måste också äta allsidigt för att bibehålla hälsan, men idag är många äldre undernärda, eller ligger i riskzonen för att bli det. För att vända utvecklingen behövs en ökad medvetenhet hos äldreomsorgens personal om mat och hur undernäring kan förebyggas. I sin nya bok Undernäring hos äldre lyfter professor Albert Westergren vikten … Läs merÄta bör man annars dör man – ny bok om undernäring hos äldre

Nya innovativa satsningar för minskad undernäring hos äldre

Sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda eller riskerar att bli det, enligt statistik från Senior Alert. Undernäringen leder bland annat till ett stort lidande, högre risk att få sjukdomar som kräver medicinering, trycksår, infektionssjukdomar och försämrad psykisk hälsa. Den kostar samhället drygt 11 miljarder kronor per år och då är inte kostnaderna för … Läs merNya innovativa satsningar för minskad undernäring hos äldre

Screening ska hitta barn som riskerar undernäring

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring. Även barn riskerar att försämras i sin nutritionsstatus under vårdtiden. Som ett av få sjukhus i landet har Akademiska barnsjukhuset infört nutritionsscreening för att upptäcka risk för undernäring. – Med systematisk nutritionsscreening av alla barn som läggs in för vård … Läs merScreening ska hitta barn som riskerar undernäring

KOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är mer underviktiga än friska. KOL drabbar betydligt oftare kvinnor än män och problem med undervikt är också betydligt svårare hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Förbättrade kunskaper om hur KOL påverkar energiförbrukningen kan ge dietister bättre möjligheter att hjälpa inte minst kvinnliga patienter att förbättra sitt … Läs merKOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016. – Undernäring riskerar att både påverka resultaten av behandlingar och förlänga vårdtiden. Orsaken kan vara sjukdomsrelaterad … Läs merHandlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter