Små språkliga tips

 1. Skriv i aktiv form framför passiv. (passivt används endast vid behov av betoning). Ex ”Patientens hälsa befordrades inte av parenteral nutrition”, jämfört med ”Parenteral nutrition befordrade inte patientens hälsa”.
 2. Undvik negationer. I synnerhet dubbelnegationer. Ex: ”Patienten hade inte upphört sluta med det näringsintag hon aldrig hann påbörja”.
 3. Skriv konkret, om du kan utan att förlora i innehåll. Texten blir inte ”finare” för att man använder abstrakta begrepp. Skrytfenorna slår ofta tillbaka på texten eftersom det pretentiösa står ut och tar utrymme från innehållet. Läsaren tappar då lätt koncentration och intresse.
 4. En tanke – en mening. En tankekedja – ett stycke.
 5. Krångla inte ihop meningarna
  • Variera längden på meningarna (en kort där, en lång här, ger rytm). Men max 10-15 ord per mening.
  • Undvik inskjutna bisatser i synnerhet mellan subjekt och verb.
  • Undvik att spetsställa meningar, dvs att man omotiverat flyttar fram satsdelar till början av en meningen. Rak ordföljd är nästan alltid att föredra, dvs subjekt, predikat och objekt.
 6. Använd imperfekt när studiearbetet presenteras (tillvägagångssätt och resultat). Använd presens när du refererar till aktuell kunskap, gällande uppfattningar och när du drar slutsatser av ditt eget arbete.